آخرین اخبار مدارس


03 بهمندبستان پسرانه سما

01 بهمندبستان پسرانه سما

01 بهمندبستان پسرانه سما

29 دیدبستان پسرانه سما

24 دیدبستان پسرانه سما

22 دیدبستان پسرانه سما

10 دیدبستان پسرانه سما

09 دیدبستان پسرانه سما

09 دیدبستان پسرانه سما

08 دیدبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

سجاد دهقان بغدادآبادي

1392/02/02

دبستان پسرانه سما

سيدحسين مرتضوي مهريزي

1392/02/05

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل زارع خورميزي

1391/02/05

پیش دبستانی دخترانه سما

رقيه آغول

1392/02/06