آخرین اخبار مدارس


03 بهمندبستان پسرانه سما

01 بهمندبستان پسرانه سما

01 بهمندبستان پسرانه سما

29 دیدبستان پسرانه سما

24 دیدبستان پسرانه سما

22 دیدبستان پسرانه سما

10 دیدبستان پسرانه سما

09 دیدبستان پسرانه سما

09 دیدبستان پسرانه سما

08 دیدبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرمحمد زارع بيدكي

1389/11/30

پیش دبستانی دخترانه سما

الينا ابوئي مهريزي

1391/11/29

دبستان پسرانه سما

اميركيان زارع

1391/11/23

دبستان پسرانه سما

عرفان زارع بيدكي

1391/11/27

دبستان پسرانه سما

محمدطاها بيك خورميزي

1387/11/28